Денонощен телефон за спешни случаи: 0897/946 705
Ида Вет
Ветеринарната клиника на град Плевен

Екип

 

 

Доктор Ивайло Илиев

тел.: 0898 636 882

 

 

 

 

Доктор Ангел Ангелов

тел.: 0898 514 376

 

 

 

Доктор Георги Асенов

тел.: 0896 810 686

 

 

 

 

Доктор Антонио Петков

тел.: 0893 515 293

 

 

 

 

Доктор Георги Илиев

тел.: 0897 946 696

 

 

 

 

Вет. Техник Станислав Бетовски

тел.: 0893 515 292

 

 

Д-р Даниела Асенова

тел.: 0897 547 377